Política de privadesa

Aquesta Política de Privadesa té per objecte donar a conèixer la manera com demanem, tractem i protegim les dades personals que siguin facilitades per mitjà de la nostra pàgina web o bloc (d’ara endavant Lloc Web) i decideixi lliurement si desitja que els tractem.

Dades del Responsable / Prestador de Serveis de la Societat de la Informació

  • Identitat-Entitat: EUREKA FERTILITY SL
  • CIF: B16978264
  • Adreça postal: Av. de les Jacarandas, 2, 46100 Burjassot, València(Espanya)
  • Telèfon: +34 963 498 949
  • Correu electrònic : info@eurekafertility.com
  • Objecte social : Mitjà de comunicació especialitzat en medicina reproductiva
  • Lloc Web : https://eurekafertility.com/
  • Dades registrals: T 11064, L 8342, F 7, S 8, HV 200845, I/A 1 (19.10.21)

Tractament de dades personals

La nostra entitat ha designat un Delegat de Protecció de Dades al qual podeu adreçar els vostres dubtes o reclamacions, sobre el tractament de les vostres dades personals.
Podeu contactar-vos per aquests mitjans:

Tractament de dades personals

Les dades personals que ens ha facilitat com a Usuari de la nostra web, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de la nostra entitat.

Sol·licitem aquelles dades imprescindibles per atendre la vostra sol·licitud, facturar si realitza una compra o contractació o mantenir la relació amb la vostra persona en cas que ho sol·licite o quan ens vegem obligats per poder prestar-vos els serveis i/o atendre les vostres compres en aquest lloc web.

Finalitat

Les vostres dades personals seran tractades amb l’única finalitat d’atendre les vostres sol·licituds, ja sigui client, proveïdor, usuari de la nostra web o sol·licitant d’ocupació.

No enviem publicitat sense el consentiment previ de lusuari.

Legitimació

El tractament de les vostres dades es realitza amb les bases següents:

  • La sol·licitud d’informació, sol·licitud de feina i/o contractació dels nostres serveis i/o compra de productes.
  • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que us informem de la present política de privadesa, que després de la lectura d’aquesta i d’estar conforme, pot acceptar mitjançant la marcació de les caselles disposades a aquest efecte.

En qualsevol moment podeu canviar d’opinió i retirar el vostre consentiment.

En cas que l’usuari sigui menor de 14 anys o incapacitat, cal comptar amb el consentiment dels pares, tutors o representant legal, per tractar les dades de l’usuari. L’usuari és l’únic responsable de veracitat de les dades que ens remet.

Mesures de Seguretat

La nostra entitat ha implantat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per protegir les dades personals tractades, evitant la seva pèrdua, robatori o ús no autoritzat.

Aquestes mesures són verificades periòdicament als nostres controls de compliment de la normativa específica.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat.

En cas de sol·licituds d’ocupació, es conservaran durant el termini màxim d’1 any o fins que l’interessat ens sol·liciti suprimir-ne les dades.

Drets dels interessats

Teniu dret a conèixer si la nostra entitat està tractant les vostres dades personals; per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les si són inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

També podeu exercir el vostre dret de limitació o portabilitat si així ho creieu convenient i per a això podeu fer-ho per escrit mitjançant correu electrònic a info@businessadapter.es , adjuntant còpia del vostre DNI per identificar-vos. A continuació us facilitem els formularis per exercir aquests drets:

Si voleu traslladar algun suggeriment o consulta sobre el tractament de les vostres dades, podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades:

Si qui vol exercir els seus drets és menor de 14 anys o incapacitat, podrà exercir-los a través dels pares, tutors o representant legal.

Si voleu fer una reclamació per entendre que els vostres drets han estat vulnerats, podeu fer-ho davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid oa www.aepd.es.

Elaboració de perfils

No elaborem perfils utilitzant les vostres dades personals, però en el cas de fer-ho se us informarà i sol·licitarà permís per fer-ho.

De la mateixa manera, té dret a oposar-se a aquest tipus de tractament en qualsevol moment.

Cessió de dades

Les vostres dades personals no se cediran a altres països ni a entitats terceres excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En cas de compra de productes o contractació de serveis, les vostres dades personals podran ser cedides a aquelles entitats necessàries per lliurar-li els productes adquirits o prestar-li els nostres serveis.

El nostre banc coneixerà les vostres dades per a la gestió del cobrament de productes o serveis, així com els encarregats del tractament necessaris per a l’execució de les contractacions i/o compres.

En cas de cessions a altres entitats oa altres països, us informarem i sol·licitarem el vostre consentiment previ.

Compromís Corporatiu de Protecció de Dades

Àmbit d’aplicació
Aquest Compromís serà de compliment obligat per a tots els departaments, empleats de la nostra entitat i aquells que actuïn en nom nostre.
Objecte
Hem establert uns protocols d’actuació per al tractament de dades personals, d’acord amb el que disposa la normativitat espanyola i europea de protecció de dades, de manera que se’n garanteixi en tot moment la seguretat i la confidencialitat.
Principis
Licitud, Lleialtat, Transparència, Minimització de les dades, Exactitud, Limitació del termini de conservació, Integritat, Confidencialitat i Responsabilitat activa
Categoria especial de dades
Es prohibeix el tractament de dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical, el tractament de dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la salut o dades relatives a l’orientació sexual, llevat de les excepcions autoritzades legalment i amb el consentiment previ de linteressat.
Drets dels interessats
Els interessats gaudiran del dret d’accés a les vostres dades personals, així com a rectificar-los quan siguin inexactes, suprimir-los quan ja no siguin necessaris o no es vulgui el tractament, limitar-los a certs tractaments, tenir la possibilitat de rebre les seves dades amb facilitat i en formats estructurats i d’ús comú del responsable, així com que les seves dades siguin utilitzades per a l’elaboració de perfils i oposar-se al tractament en qualsevol moment
Registre d’activitats, avaluació d’impacte i mesures de seguretat
La nostra entitat portarà a terme un registre de les activitats de tractament i analitzarà els fins del tractament, categories dels interessats i de dades, destinataris, transferències internacionals, terminis de conservació, etc., per avaluar els regs del tractament i implantar les mesures de seguretat necessàries per salvaguardar les dades personals sota els principis de confidencialitat i secret. Així mateix, hem analitzat la necessitat de designar un Delegat de Protecció de Dades, establint en cas que sigui necessari, que la persona designada per a aquest lloc complirà amb els coneixements i experiència suficients atenent el que estableix la normativa vigent.
Control
Hem contractat els serveis d’una consultora externa perquè dugui a terme una auditoria periòdica que avaluï el compliment d’aquest compromís i totes les obligacions legals en aquesta matèria.

La Direcció

Actualitzat el 23 de març de 2021